Báo giá gia công sau in

#12 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – KHOAN LỖ/ BO GÓC.

BẢNG GIÁ KHOAN LỖ/ BO GÓC
( TRÊN 1 TỜ THÀNH PHẨM CẤN 2 ĐƯỜNG ĐƯỢC TÍNH = 2 LƯỢT
GIÁ TÍNH TRÊN TỞ RỜI – KHÔNG ÁP DỤNG CHO CUỐN KIM LỒNG)
SỐ LỖ  ĐƠN GIÁ
1 – 50 LỖ  10,000 Đ/LÔ
51 – 500 LỖ  40,000 Đ/Lô
501 – 2000 Lỗ  100,000 Đ/Lô
2000 – 5000 Lỗ  150,000 Đ/Lô
Từ 5001 Lỗ  70 Đ/LỖ
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* BẾ LỖ/ BO GÓC BẰNG KHUÔN BẾ A4 + THÊM 500K
* BẾ LỖ/ BO GÓC BẰNG KHUÔN BẾ A3 + THÊM 1000K

#13 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – BẾ DEMI CÁC LOẠI .

BẢNG GIÁ CẮT BẾ DEMI CÁC HÌNH VI TÍNH KHỔ A4/A3+
( TRÊN 1 TỜ THÀNH PHẨM CẤN 2 ĐƯỜNG ĐƯỢC TÍNH = 2 LƯỢT
GIÁ TÍNH TRÊN TỞ RỜI – KHÔNG ÁP DỤNG CHO CUỐN KIM LỒNG)
SỐ LƯỢT  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Lượt  10,000 Đ/Lượt
6 – 10 Lượt  7,000 Đ/Lượt
11 – 80 Lượt  5,000 Đ/Lượt
81 – 300 Lượt  350,000 Đ/Lô
301 – 500 Lượt  450,000 Đ/Lô
501 – 1000 Lượt  600,000 Đ/Lô
Từ 1001 Lượt  400 Đ/Lượt
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* BẾ DEMI BẰNG KHUÔN BẾ A4 + THÊM 500K
* BẾ DEMI BẰNG KHUÔN BẾ A3 + THÊM 1000K

#14 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐƯỜNG CẤN/ RĂNG CƯA

BẢNG GIÁ CẤN ĐƯỜNG GẤP/ RĂNG CƯA
( TRÊN 1 TỜ THÀNH PHẨM CẤN 2 ĐƯỜNG ĐƯỢC TÍNH = 2 LƯỢT
GIÁ TÍNH TRÊN TỞ RỜI – KHÔNG ÁP DỤNG CHO CUỐN KIM LỒNG)
SỐ LƯỢT  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Lượt  5,000 Đ/Lượt
6 – 10 Lượt  3,000 Đ/Lượt
11 – 80 Lượt  50,000 Đ/Lô
81 – 300 Lượt  150,000 Đ/Lô
301 – 500 Lượt  200,000 Đ/Lô
501 – 1000 Lượt  300,000 Đ/Lô
Từ 1001 Lượt  200 Đ/Lượt
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#15 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐÓNG KIM CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG KIM CUỐN
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Cuốn  30,000 Đ/ Lô
6 – 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 – 50 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
51 – 100 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
101 – 200 Cuốn  2500 Đ/Cuốn
201 – 500 Cuốn  2000 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  1000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Cấn gân giữa ruột + 30% giá
* Tổng số trang > 32 + 20% giá
* Tổng số trang > 1000 + 400.000 đ/ lô

#16 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Cuốn  80,000 Đ/ Lô
6 – 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 – 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 – 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 – 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 – 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

#17 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐÓNG LÒ XO GÁY

BẢNG GIÁ ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM KHỔ A4
( BÌA 1 VÀ BÌA 4 THÊM MICA TRONG + 3,000Đ/ cuốn – MICA MỜ +4.000Đ/ cuốn)
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Cuốn  10,000 Đ/Cuốn
6 – 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 – 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 – 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 – 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 – 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá
zalo
sms